Onroerende zaken
AB-Plaza Vastgoed
Financiële zaken & bankzaken
Deroy Financiële Diensten

Bijleenregeling

Tot 01-01-2004 was de rente van een lening in principe fiscaal aftrekbaar. Mits het geleende geld gebruikt werd voor de aankoop, het onderhoud of de verbetering van de eigen woning. Vanaf 01-01-2004 is de rente van de hypotheek bij verhuizing naar een duurdere woning alleen fiscaal aftrekbaar, voor zover de hypotheekverhoging nodig is om het verschil te financieren tussen de aankoopprijs van de nieuwe woning (inclusief verwervingskosten) en de opbrengst van de oude woning (na aftrek van kosten, zoals makelaarskosten). Indien de bij de verkoop van het oude huis gemaakte winst niet wordt gebruikt bij de financiering van het nieuwe huis ontstaat er een beperking van de fiscale renteaftrek.

Voorbeeld:

Opbrengst verkoop oude woning € 200.000
Makelaarskosten € 5.000
Netto verkoopopbrengst € 195.000
   
Eigen woningschuld * € 125.000
Bestaande hypotheek * Vervreemdingssalde € 70.000
   
Aankoop nieuwe woning € 300.000
Kosten € 30.000
Totaal benodigde financiering € 330.000
   
Eigen woningreserve € 70.000
Maximale eigen woningschuld € 260.000


Dit betekent dat de rente over maximaal € 260.000 fiscaal aftrekbaar is. Het betekent overigens niet dat men in bovenstaande situatie geen hypotheek zou kunnen krijgen van € 330.000. Dit is vanzelfsprekend afhankelijk van o.a. inkomen en waarde te financieren woning.
In bovenstaand voorbeeld is uitgegaan van de aankoop van een duurdere woning dan de oude woning. Vanzelfsprekend zijn er ook situaties mogelijk waarbij de nieuw aan te kopen woning goedkoper is dan de oude woning.

Enkele begrippen uit de bijleenregeling

Eigenwoningschuld
De schuld waarvan de rente in aanmerking wordt genomen als aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning (schuld waarover de rente fiscaal aftrekbaar is in box 1).

Vervreemdingssaldo eigen woning
Het verschil tussen de netto-verkoopopbrengst van een eigen woning en de eigenwoningschuld met betrekking tot die woning. De netto-verkoopopbrengst van een eigen woning is de verkoopopbrengst verminderd met de kosten met betrekking tot de verkoop , zoals makelaarscourtage.

Eigenwoningreserve
Het bedrag waarvoor bij aankoop van een nieuwe eigen woning geen eigenwoningschuld kan worden aangegaan. Met andere woorden: het bedrag dat “verplicht” uit eigen middelen voor de financiering van de nieuwe eigen woning moet worden aangewend, dan wel het deel van de schuld waarover de rente niet aftrekbaar is.

Terug naar de vorige pagina